Kesyon: Ki jou rezirèksyon Jezu Kris?

Repons: Yon jou Sabbat. Pifò tradiksyon nan Bib la di "premye jou nan semèn nan" oswa ekri "Dimanche" ki se erè sistematik nan tradiksyon Bib la.

Evidans: 

Matthew 28:1

1  At the end G3796  of the sabbath, G4521  as it began G2020  to dawn G2020  toward G1519  the one G3391 of the sabbaths, G4521 came G2064  Mary G3137  Magdalene G3094  and the other G243  Mary G3137  to see G2334  the sepulcher. G5028
1   Nan fen jou saba a, kòm saba a te kòmanse leve, Mari, moun Magdala a, ansanm ak lòt Mari a vin wè kavo a.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

Mark 16:1-2

1  And when the sabbath G4521  was past, G1230  Mary G3137  Magdalene, G3094  and Mary G3137  the mother of Jacob, G2385  and Salome, G4539  had bought G59  sweet spices, G759  that they might come G2064  and anoint G218  him.
1   Lè jou saba a te pase, Mari, moun Magdala a, ak Mari, manman Jak la, ak Salome, te achte fèy santi bon pou yo te vin vide lwil sou li.
2  And very G3029  early G260 G4404  in the morning on one G3391  of the sabbaths, G4521 they came G2064  to the sepulcher G3419  at the rising G393  of the sun. G2246
2   Epi byen bonè nan maten, yon jou saba, yo rive nan kavo a lè solèy la leve.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

Mark 16:99  Now G1161  when JESUS (יהושע ιησου) was risen G450  early G260 G4404  the first G4413sabbath, G4521 he appeared G5316  first G4412  to Mary G3137  Magdalene, G3094  out of whom G3739  he had cast G1544  seven G2033  devils. G1140
9   Lè Jezu leve byen bonè nan yon jou saba, li parèt anvan Mari, moun Magdala a, li te chase sèt move lespri sou li.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

Luke 24:1

1  Now G2532  on the one G3391  of the sabbaths, G4521  very early G3722  in the morning, they came G2064  to the sepulcher, G3418  bringing G5342  the spices G759  which G3739  they had prepared, G2090  and certain others with them.
1   Kounye a, nan yon jou saba, byen bonè nan maten, yo rive nan kavo a, yo pote fèy santi bon yo te pare yo, ansanm ak kèk lòt avèk yo.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

John 20:1

1  One one G3391  of the sabbaths G4521 came G2064  Mary G3137  Magdalene G3094  early, G4404  when it was yet G2089  dark, G4653  to the sepulcher, G3419  and saw G991  the stone G3037  taken G142  away from the sepulcher. G3419
1   Na yon jou saba, Mari, moun Magdala a, rive byen bonè, lè te fè nwa ankò, nan kavo a, li wè wòch la wete nan kavo a.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

John 20:19

19  Then G3767  the same G1565  day G2250  at evening, G3798  being the one G3391  day G2250 of the sabbaths, G4521  when the doors G2374  were shut G2808  where G3699  the disciples G3101  were assembled G4863  for fear G5401  of the Jews, G2453  came G2064  JESUS (יהושע ιησου) G2424  and stood G2476  in the middle, G3319  and said G3004  to them, PeaceG1515be to you.
19   Lè sa a, nan aswè a, se te yon jou saba, lè yo te fèmen pòt yo kote disip yo te reyini paske yo te pè jwif yo, Jezu vini, li kanpe nan mitan an, li di yo: Lapè ak nou.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

Acts 20:7

7  And on the one G3391  of the sabbaths, G4521  when the disciples G3101  came G4863  together G4863  to break G2806  bread, G740  Paul G3972  preached G1256  to them, ready G3195  to depart G1826  on the morrow; G1887  and continued G3905  his speech G3056  until G3360  midnight. G3317
7   Epi, nan nan yon jou saba, lè disip yo te reyini pou kase pen, Pòl t ap preche yo, li te pare pou yo pati nan denmen; epi li kontinye pale jiska minwi.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

1 Corinthians 16:2

2  On one G3391  of the sabbaths G4521  let every G1538  one of you lay G5087  by him in store, G2343  as Alohim has prospered G2137  him, that there be no G3361  gatherings G3048  when G3752  I come. G2064
2   Nan chak saba, se pou nou chak sere bò kote l ’, jan Bondye te pwospere l’, pou pa gen rasanbleman lè m ’vini.

G4521 = σάββατον = sabbaton = sabbath = saba

 

Aksyon: Ale mande pastè ou poukisa nou ap patisipe legliz dimanch paske manti a ke li se paske rezirèksyon an te nan Dimanch se manti.